bezwaar woz – voorbeeldbrief

woz bezwaar voorbeeldbrief

Aan de gemeente

Hoofd belastingen

Bezwaarschrift

Betreft: WOZ-beschikking {jaar}
Dagtekening: ……
Nummer: ……..
Betreft: object …………….

Geachte heer, mevrouw,

Ik ontving van u bovengenoemde WOZ-beschikking {jaar}. Ik ben het niet eens met de daarin genoemde waarde (van EUR ……) voor mijn woning/ onroerende zaak. Naar mijn mening heeft u deze te hoog vastgesteld en wel om de volgende reden(en): (zelf kiezen).

- Mijn woning/ de onroerende zaak wijkt af van het/ de genoemde referentiepand(en): (zelf kiezen)

   • het betreft een ander soort woning/ tussenwoning
   • het is minder groot/ heeft minder kamers
   • er is geen/ een kleinere garage/ tuin o de binnenkant wijkt af/ is minder luxe
   • de staat van onderhoud is (minder dan) o de ligging is (minder gunstig dan)

- Er is geen/ te weinig rekening gehouden met: (zelf kiezen)

   • overlast van verkeer/ bedrijven/ afvalstortplaats
   • aanwezigheid van asbest/ vervuilde grond
   • (toekomstige) toename vliegverkeer, nieuwe spoorlijn
   • een ernstig defect aan… (bijv. de riolering)
   • overlast door ontbreken van bestrating (in nieuwbouwwijk)
   • overlast door grote bomen
   • de wijk die minder geliefd is geworden door
   • (het feit) dat vergelijkbare woningen rond {waardepeildatum WOZ} minder hebben opgebracht

- Het pand is verkeerd afgebakend (bijvoorbeeld de garage hoort er niet bij)

- De waarde volgens mijn eigen taxatierapport rond {waardepeildatum WOZ}was lager (eventueel verdere onderbouwing)

Naar mijn mening zou de waarde per {waardepeildatum WOZ}vastgesteld moeten worden op EUR ……

Hoogachtend,